پارسا گستر سازه
اشتراک گذاری

نمایشگاه هاسپیتک 2024

حضور شرکت پارسا گستر سازه در نمایشگاه هاسپیتاک 1402

حضور اعضای شورای شهر ارومیه

حضور اعضای شورای شهر ارومیه

حضور هیات بیمارستان سازی افغانستان

حضور هیات بیمارستان سازی افغانستان

حضور آقای مهندس فرشچی - شرکت محترم پارسازه

حضور آقای مهندس فرشچی - شرکت محترم پارسازه

حضور آقای اله بخشی - کارفرمای پروژه صبا تاور

حضور آقای اله بخشی - کارفرمای پروژه صبا تاور

شرکت آقای مهندس محانی - شرکت مهندسین مشاور گروه 4

شرکت آقای مهندس محانی - شرکت مهندسین مشاور گروه 4

حضور آقای مهندس نوری - مهندسین مشاور فردافن پارس

حضور آقای مهندس نوری - مهندسین مشاور فردافن پارس

حضور آقای مهندس مانی - شرکت محترم کاشالوت

حضور آقای مهندس مانی - شرکت محترم کاشالوت