پارسا گستر سازه
اشتراک گذاری
پارسا گستر سازه

پروژه شهر آفتاب

اجرای نمای پروژه شهر آفتاب توسط شرکت پارسا گستر سازه

مشاهده جزئیات
پارسا گستر سازه

پروژه اداری تجاری پارمیدا

اجرای نمای پروژه اداری تجاری پارمیدا توسط شرکت پارسا گستر سازه

پارسا گستر سازه

پروژه ساختمان سازمان منطقه آزاد انزلی

اجرای نمای پروژه ساختمان سازمان منطقه آزاد انزلی توسط شرکت پارسا گستر سازه

پارسا گستر سازه

پروژه مجتمع میدان

پروژه نمای مجتمع میدان توسط شرکت پارسا گستر سازه

01
01

به پایین اسکرول کنید

معرفی شرکت

مجتمع شهر آفتاب (3)

شـرکت پارسا گستر سـازه (سـهامی خـاص)، فعالیـت خـود را از سـال 1379 هجری شمسی ( 2000 میلادی) آغـاز نمـوده اسـت. این شـرکت بـا در اختیـار داشـتن کادری از متخصصیـن، مهندسـین، معمـاران و اکیپهـای اجرایـی مجـرب و کارآزمـوده، صدهـا طـرح و پـروژه عظیـم را بـه انجـام رسـانیده اسـت. فعالیـت اصلـی شـرکت در زمینـه ی مشاوره نما، مهندسـی نماهـای مـدرن، واردات و فـروش انـواع مصالح نوین سـاختمانی میباشـد و همـواره بـا کمـک دو عامـل دانـش فنـی و همـکاری نزدیـک و مسـتمر بـا شـرکتهای پیشـرو در عرصـه بین الملـل یکـی از پیشـگامان ایـن عرصـه بـوده اسـت.

01.

خدمات شرکت

01

مشاوره نما

تنوع متریال، دیتیل ها و پیچیدگی مقررات و تغییرات آیین نامه ها، طراحی بهینه و به صرفه نما را با چالش های جدی مواجه نموده و مقایسه فنی-مالی گزینه های پیش رو را سخت‌تر از گذشته نموده است. مشاور نما در کنار طراح سازه و معمار پروژه نهایتا منجر به طراحی بهینه، متناسب با بودجه کارفرما و اجرایی میگردد. تدقیق دیتیل ها و مشخصات فنی تا مراحل نزدیک به اجرا ضمن صرفه جویی در زمان پیمانکار منتخب، موجب تدقیق قیمت‌ها و کاهش ریسک های کارفرما و پیمانکار ان شرکت کننده در مناقصه/ استعلام بها خواهد شد.

02

مهندسی و نظارت نما

این خدمات با هدف جلوگیری از خطای فنی، کنترل زمان پیمان و مدیریت کلیم ها و نظارت بر کیفیت مصالح نما طراحی شده است. شرکت پارساگسترسازه با تجربه سه دهه مهندسی و اجرا این مشاور به عنوان معتمد کارفرما میتواند به تسریع فرایند های اجرا و تصمیم گیری های پروژه کمک شایانی بنماید.

03

مدیریت پیمان نما

پوسته نما در کلان پروژه ها تا ۲۵ درصد کل هزینه های ساخت را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه طراحی غیر بهینه و یا عدم توجه به جزییات معماری و فنی می‌تواند هزینه گزافی را به پروژه تحمیل نماید و پروژه را با شکست مواجه کند…  در پروژه هایی که کارفرما تصمیم دارد تامین نما را شخصا مدیریت کرده و برای نصب و اجرا به سراغ پیمانکاران خًرد نما برود خدمات تهیه نقشه های ساخت و اجرا، چک لیست های کیفی تامین و اجرا ، کنترل پیمانکار های جز و … را برعهده میگیرد تا ضمن افزایش سرعت اجرا شاهد کاهش ۳۵ درصدی قیمت پوسته نما باشید.

02.
03.