fbpx

نمای سرامیک

در مقاله پیشین با “نمای کامپوزیت” آشنا شدیم. امروز با مقاله ای درباره نمای سرامیک در خدمت شما هستیم. با توجه به قیمت بالای سنگ و باري که سنگ به ساختمان تحمیل میکند، در برخی کشورها استفاده از سرامیک به عنوان نمای ساختمان رواج قابل ملاحظه اي پیدا کرده است. نمای سرامیک در مقایسه با سنگ، وزن کمتری دارد.
نماهاي سرامیکی به دو دسته تقسیم میشوند:

الف- نماي سرامیکی مهار شده یا خشک شامل نماي سرامیکی پرسلان و نمای سرامیک تهویه شونده: terra cotta
ب- نماي سرامیکی چسبانده شده

دو روش کلی نصب سرامیک در نمای ساختمانها وجود دارد. روش نصب تر یا روش چسبانده شده و روش نصب خشک یا روش مهار شده. در روش نصب خشک، اتصالات، باید بارهاي ثقلی ناشی از سرامیک و اجزاي آن را علاوه بر بارهاي جانبی وارده شامل بارهاي زلزله، بارهاي فشار و مکش باد تحمل کنند. همچنین این نوع نما باید در برابر بارهاي ضربه ناشی از برخورد قطعات مختلف به آنها بخصوص قطعات جابجا شده توسط تندبادها کنترل شوند.

نصب خشک سرامیک
یک روش نصب سرامیک هاي مورد استفاده در نما روش نصب خشک میباشد. مشخصات و الزامات سرامیکهاي پورسلان یا سرامیکهاي تهویه شونده (Cotta Terra (در این روش در استاندارد ملی ۲۵ ISIRI آورده شده است.
اجزاي یک سیستم نصب خشک سرامیک به شرح زیر است:
۱ -ریلهاي قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشتیبان به وسیله براکتها و بستهاي مورد نیاز متصل شده است.
۲ -بستهاي آلومینیومی با واشرهاي عایق که بستها به ریلها به نحو مناسبی متصل میشوند و واشرها مانع ایجاد صداي لرزش حاصل از باد میشوند
۳ -پانلهاي سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بستها مهار میشوند.
بستهاي آلومینیومی در حفرههاي قطعات قائم آلومینیومی کار گذاشته میشود و از درز بند براي جلوگیري نفوذ هوا به پشت سرامیکها استفاده میشود.

اجزاي سیستم اتصال خشک (برای “نمای سرامیک”)

– پشتیبان دیوار
دیوار پشتیبان نما که بار سیستم اتصال خشک سرامیکی به آن وارد می شود باید از نظر دارا بودن سطحی صاف و شاغولی
و در محدوده رواداريهاي مجاز و شرایط تعیین شده براي نصب سیستم سرامیکی بررسی شود.

– زیرسازي
زیرسازي نصب خشک نمای سرامیک، متشکل از پروفیلهاي قائم و براکتهاي اتصال میباشد که این پروفیلها و براکتها از آلیاژ آلومینیوم با حداقل ضخامت ۲ میلیمتر تشکیل شده است. این پروفیلها و براکتها به نحوي به دیوار پشتیبان متصل میشوند که قادر به تحمل انبساط و انقباض حرارتی و همچنین تغییر شکلهاي تکیهگاه باشند به طوري که باعث ایجاد تنش و آسیب در پوشش نما نشود. اجزاي اتصال پروفیل به دیوار پشتیبان به شرح زیر می باشند:

الف- براکت ها
به طور کلی دو نوع براکت ( نشیمن) در ساختمان این نوع نما مورد استفاده قرار می گیرد.
۱ -براکت هاي نگه دارنده
این براکتها بارهاي ثقلی، بار باد و زلزله را به سازه منتقل میکنند و معمولا به کف هاي سازهاي متصل میشوند.
۲ -براکتهاي حائل (پشتبند)
این براکتها بارهاي باد و زلزله را منتقل کرده و به دیوارهاي پشتیبان متصل میشوند.

نمای سرامیک

تصویری از براکت ها در نمای سرامیک

ب- پروفیلهاي قائم
پروفیلهاي قائم با مقاطع متفاوت که نمونه هایی از آنها در شکل ۷-۳ نمایش داده شده است تهیه میشوند. این پروفیلها باید براي بارهاي باد و زلزله طراحی شوند.

مقطع پروفیل های قائم در نمای خشک سرامیکی

مقطع پروفیل ها

اتصالات
بستها جهت اتصال پروفیلها به یکدیگر و همچنین اتصال براکتها مورد استفاده قرار میگیرند. بستها باید از فولاد ضد زنگ ساخته شوند.
ابعاد بست و نوع اتصال دهنده و فواصل نصب بستها به ساختمان با توجه به بارهاي وارده بر نما در فصل سوم باید محاسبه شود. نوع، موقعیت و تعداد مهارهاي براکتها به دیوار پشتیبان بستگی به مشخصات مکانیکی اتصال و نیروهاي منتقل شده از نما به دیوار پشتیبان توسط اتصال دارد.
از واشرهاي پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه بین بست و مصالح غیر مشابه (مانند فولاد یا مصالح سیمانی یا ریل هاي آلومینیومی) براي جلوگیري از واکنشهاي گالوانیک و تراز کردن و همسطح کردن بست، استفاده میشود. هر ریل قرارگیري پانل سرامیکی با حداقل ۲ بست براي ایجاد مهار کافی به دیوار پشتیبان متصل میشود.

امیدواریم از مقاله ” نمای سرامیک” نهایت بهره را برده باشید.

برگرفته از ضابطه منتشر شده توسط: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی