لوور آلومینیومی

لوور آلومینیومی

 لوور یا آفتابگیر یک پنجره بسته یا یک حائل با تیغه های افقی زاویه دار جهت عبور نور و هوا می باشد. با استفاده از لوور آلومینیومی می توانید از تابش نور مستقیم آفتاب، باران و آلودگی صوتی جلوگیری نمایید. لوور آلومینیومی دارای چندین مدل مختلف است، که میتوان به مدل لوور آلومینیومی متحرک، لوور آلومینیومی ثابت، لوور آلومینیومی دوکی، لوور آلومینیومی سقف، لوور آلومینیومی مستطیلی اشاره نموده.
انواع لوور آلومینیومی:
1.لوور آلومینیومی دوکی 
2.لوور آلومینیومی مستطیلی 
3. لوور آلومینیومی سقف