سیستم نصب سرامیک انکر کیل

سیستم نصب سرامیک انکر کیل

سیستم انکر:
در سیستم انکر کیل ابتدا با سوراخ کردن پشت سرامیک یک سانتیمتری با مته و دستگاه مخصوص کیل ، انکری به سرامیک متصل می شود ، از این انکر برای مونتاژ قطعات اتصال دهنده یا aggriffen به سرامیک با جزئیات فنی خاص استفاده می شود.

آماده سازي پانل سرامیکی شامل مراحل زیر می باشد:
1- وارد کردن plug-in به گیره
2- قرار دادن و محکم کردن پیچ در محل بست
نحوه نصب:
1 - پس از طراحی المان هاي نما بر اساس طرح به دست آمده، براکت ها به وسیله اتصال مکانیکی و یا شیمیایی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.
2 - در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست هاي مناسب به دیوار پشتیبان متصل می شود.
3 - در این مرحله پروفیل هاي قائم نصب شده و شاغولی می شوند
4 - پس از ایجاد سوراخ ها به وسیله پرچ در محل خود قفل می شوند. پرچ ها بر اساس مشخصات پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
5 - پروفیل هاي افقی در ارتفاع مناسب در محل خود قرار داده می شوند.
6 - پانل سرامیکی باید به وسیله آویزان کردن بست پشت پانل به پروفیل هاي افقی در محل خود قرار داده شوند.
7 - در نهایت، جهت به دست آمدن درز افقی مناسب، پانل به وسیله پیچ تنظیم قرار گرفته بر روي بست در محل مناسب خود قرار داده می شود
ANKer
2588888
222 (3)
22
11