سرام Ceram

سرام Ceram

این سرامیک مخصوص بوجود آمده است تا راه حلی برای پروژه هایی که قالب بندی آنها بزرگتر از ۱۵۰۰mm است، باشد. سرامیک در ۵ ارتفاع استاندارد در دسترس است که اجازه ترکیبات بیشماری را می دهد .
Screen Shot 1396-03-02 at 2.03.43 AM